Carafanau Teithiol a Phebyll


Touring Caravans and Motorhomes


Mae gennym le i hyd at 20 o garafannau teithiol / cartrefi modur. Mae gan bob un o'r safleoedd gyda chysylltiad trydanol (16amp). Lleolir y safleoedd hyn o fewn dau gae gwahanol.


Mae 12 safle aml dywydd ar gael. Mae gan bob safle olygfa wahanol gyda rhai hefo golygfeydd syfrdanol o Fae Ceredigion.


Cynghorir eich bod yn archebu safle o flaen llaw ar gyfer carafannau teithiol / cartrefi modur.Cyfleusterau


Ceir tapiâu dŵr yfed ar draws y safle.


Mae'r cyfleusterau ymolchi / toiled yn fodern ac wedi ei leoli  mewn lleoliad canolog. Mae cawodydd poeth ac oer (sydd yn rhad ac am ddim), sychwr gwallt / socedi trydannol (menywod yn unig). Ceir ystafell deuluol / anabl.


Mae lle pwrpasol i baratoi bwyd a golchi llestri. Ceir hefyd peiriant golchi a sychu dillad.


Rydym yn ceisio ein gorau i gynyddu swm o wastraff sydd yn cael ei ailgylchu,  gofynnir yn garedig bod yr holl wastraff y gellir ei ailgylchu gael ei roi yn y biniau priodol.


Gofynwn i chi geisio eich gorau i leihau y gwastraff na ellir ei ailgylchu. Dylid rhoi unrhyw wastraff na ellir ei ailgylchu yn y biniau gwyrdd (gwastraff cyffredinol). 

Gwersylla


Mae'r maes gwersylla wedi ei leoli mewn cae ar wahân gerllaw'r maes carafannau teithiol.


Mae gennym 5 safle gyda chyswllt trydanol. Argymhellir eich bod yn archebu rhain o flaen llaw yn enwedig yn ystod cyfnodau prysyr. 


Mae digon o le ar gael ar gyfer pebyll o wahanol siâp a meintiau. Mae'r holl safleoedd gwersylla nad oes angen cyswllt trydannol ar gael ar y sail y cyntaf i'r felin.


Rydym yn caniatáu i geir gael eu parcio wrth ymyl y pebyll.


 

Gwybodaeth GyffredinolSafle bach cyfeillgar ydym wedi ei leoli ar fferm deuluol a'n nod yw bod pob ymwelydd yn mwynhau eu harhosiad gyda ni.


Gofynnwn felly i bawb barchu eraill a sicrhau bod lefelau sŵn yn cael eu cadw'n isel drwy'r amser.


Rydym yn croesawu cŵn (uchafswm o 2 gi i pob safle) - rhaid eu cadw ar dennyn drwy'r amser.


Caniateir barbeciws siarcol a nwy, dylai gwersyllwyr gymryd pob gofal tra yn defnyddio'r cyfarpar hyn.


Mae pob safle ar gael ar ôl 1.00pm ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd.


Sylwer - rhaid gadael pob safle cyn 11.00am ar y ddiwrnod olaf eich gwyliau, Gellir ystyried ceisiadau i aros yn hwyrach yn ystod cyfnodau tawel, ond rhaid trafod a chytuno ar hyn ymlaen llaw (efallai y bydd tâl ychwanegol yn daladwy).

Adolygiadau


''Safle gwych. Perchennog cyfeillgar a chymwynasgar. Gwerth da am arian. Golygfeydd gwych i gael o'r safle. Roedd yr holl gyfleusterau'n cael eu cadw'n lân. Pob cawod, dŵr poeth wedi'i gynnwys yn y pris. Byddwn i yn argymell y lle.  Byddwn yn ymweld a'r safle hwn yn flynyddol'.

IMG_1342
IMG_4770a


COVID-19

Yn unol â chanllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru, gallai dyddiadau agor a'r cyfleusterau sydd ar gael newid ar fyr rybudd. Er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw'n ddiogel, gofynnwn i'n holl ymwelwyr gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru, a all amrywio rhwng pedair gwlad y DU. Gellir dod o hyd i ganllawiau Llywodraeth Cymru drwy glicio ar y ddolen ganlynol.

Diweddariadau Canllaw Llywodraeth Cymru Covid-19.