Coronavirus

Parc Isaf Farm

CORONAVIRUS (COVID-19)


Yn dilyn datganiad gan Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, i bob un ohonom osgoi teithio ac ymgysylltu yn gymdeithasol heb fod yn wir angenrheidiol, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau ein safle.


Os ydych eisoes wedi gwneud trefniadau i aros, yna bydd modd i chi ddefnyddio eich blaendal ar gyfer ymweliad rhywbryd eto yn y dyfodol.


Ein prif flaenoriaeth yw cynorthwyo yr awdurdodau i sicrhau fod yr epidemig yn dod o dan reolaeth a’i waredu cyn gynted a phosib. Rydym hefyd am sicrhau nad yw’r seilwaith a’n gwasanaethau lleol yn cael eu rhoi o dan bwysau ychwanegol yn ystod yr amseroedd anodd hyn.


Fel y nodwyd uchod, byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn rheolaidd ac yn darparu diweddariadau ar ein gwefan.


Gobeithiwn fod pob un o’n cwsmeriaid yn cadw’n iawn ac yn ddiogel. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y dyfodol agos.


Jean ac Evan Edwards

CORONAVIRUS (COVID-19)


Following the recent statement by the Welsh and UK Governments for all of us to avoid unnecessary travel and social gatherings, we have today decided to make the difficult decision to close our site.


If you have already made a booking, we will honour all deposit paid which can be used for future bookings.


Our main priority is to help the authorities to ensure that the epidemic is contained and eradicated as soon as possible and we want to ensure that the local infrastructure and services are not put on additional pressures during these difficult times.


As noted above, we will review the situation on a regular basis and provide updates on our website.


We hope that all of our customers are keeping well and are looking after yourselves and we look forward to seeing you in the near future.


Jean & Evan Edwards

Copyright © All Rights Reserved Parc Isaf 2019